Företag och hälsa

Mångfald på jobbet leder till ökat välmående

Att ta tillvara på personalens olika kulturella bakgrunder och erfarenheter kan vara lönsamt, både ur ett ekonomiskt och hälsomässigt perspektiv. Det menar Mine, Sydsveriges största mångfaldsnätverk av företag och organisationer som verkar för att utöka inkluderingen i arbetslivet. De arbetar exempelvis med mentorskap, där utrikesfödda adepter och yrkesverksamma mentorer från samma bransch matchas mot varandra. Nätverket har just nu ett sextiotal medlemmar, däribland IKEA, Ikano Bank och Malmö Högskola. En central del i nätverkandet är de gemensamma träffarna, där medlemmarna får möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer om hur de ökar mångfalden i sina olika verksamheter.

Mångfald gör företag attraktiva

Mångfald leder till mer välmående arbetsplatser och ökad lönsamhet, menar den skånska organisationen Mine, som arbetat för ökad mångfald i det lokala näringslivet sedan 2003. Företag som satsar långsiktigt på mångfald har dessutom färre sjukskrivningar, tjänar mer pengar, blir mer intressanta som arbetsgivare samt får en minskad personalomsättning. Att utmana normer i verksamheten och att sammankoppla mångfaldsmålen med företagets övergripande mål är nyckeln för att nå framgång, anser organisationen. Mine erbjuder företag bland annat mentorskapsprogram, nätverksträffar och utbildning för att öka sin mångfaldskompetens. Deras vision har sedan starten varit att bidra till ett Malmö där arbetsgivare tillvaratar möjligheterna i det mångkulturella samhället.

Experter om hur man främjar mångfald

Pia Lenkel är HR-chef på Svevia, där man anser att det är strategiskt viktigt att arbeta med mångfald. Pia säger att mångfald är en framgångsfaktor som ger affärsnytta och för att attrahera de bästa medarbetarna krävs ett inkluderande arbetsklimat. De kommande åren kommer Svevia att arbeta för att öka integrationen bland annat genom att driva projekt med lokala workshops kring ”en inkluderande arbetsplats”, starta ett praktikprogram för ingenjörer med utländsk examen samt skapa ett mångfaldsråd med deltagare från hela organisationen för diskussion och kunskapsspridning. Julia Lindh, som är ordförande i Sveriges elevråd SVEA, berättar att många elevråd just nu arbetar med integration och skapandet av en inkluderande skola.