Okategoriserade

Trivsel på jobbet är viktigt

Alla vill väl ha en trivsam arbetsplats där man spenderar mest tid av året. Har man inte det kan det till slut leda till ohälsa och kanske sjukskrivning. Det blir en ond spiral och det kan vara svårt att få tillbaka arbetsglädje och gemenskap hos de anställda på arbetsplatsen. Därför är det väldigt viktigt att försöka bryta ett negativt mönster hos anställda i ett tidigt skede för att ta reda på kärnan i det som orsakar den uteblivna trivseln.

Gemenskap på jobbet

För att skapa trivsel på en arbetsplats är det viktigt att skapa gemenskap. Det är även viktigt att närmaste chef är närvarande i personalgruppen samt att personalen kan känna trygghet i att kunna ha en nära och rak kommunikation med sin närmaste chef. Är chefen aldrig synlig kan detta såklart försvåras. I Veckans Affärer finns en bra artikel om just chefskap och trivsel på jobbet där detta förklaras ur en psykologs synvinkel.

En annan aspekt när det gäller trivsel på jobbet är också att de anställda har ett eget ansvar. Att behandla sina kolleger med hänsyn och respekt är inget som en ansvarig chef bör behöva lära ut. Detta ligger enbart på individerna själva. Att inte göra det och utesluta någon ur gruppen skulle kunna klassas som mobbing vilket bemöts av nolltolerans överallt i vårt samhälle. På SVT finns ett bra reportage om mobbing på jobbet och hur man går tillväga som utsatt.

Även miljön man arbetar i bidrar naturligtvis också till om man upplever trivsel eller inte på arbetet. Miljöer med mycket ljud och buller påverkar både medarbetarnas produktivitet och effektivitet. Då kanske man behöver kontorsrum som är ljudisolerade med tillhörande dörr att kunna stänga för att minska oljud. Många chefer kanske faktiskt inte tänker på hur just arbetsmiljön runtomkring påverkar de anställdas mående och då kanske de behöver bli påminda. Det finns en webbplats som har användbar information om olika arbetsplatsmiljöer som kan bidra till att trivseln ökar.

Lite mer användbara tips på hur trivseln kan bibehållas på arbetsplatsen är kanske att se till att regelbunden fika och lunchträffar i arbetsgruppen genomförs. Genom enkla saker kan man bidra till att hålla god stämning och humöret uppe i personalstyrkan. Även gemensamma träffar utanför jobbet kan bidra till ökad trivsel. Det behöver inte vara något stort och pampigt utan det kanske räcker med After Work någon gång i månaden.

Till sist aspekten en tanke om hur pass närvarande en chef bör vara. Det väldigt viktigt att chefen är närvarande som tidigare nämnts, men att det också förekommer en tydlig gräns. Det är inte professionellt om chefen är kompis med sina anställda. Visst kan en chef få tillhöra gruppen och delta i aktiviteter utanför jobbet men rollerna måste vara tydliga om arbetet ska fungera optimalt.